כניסה לחברים  |  הרשמה 

 
  
חדש באתר


 
 
דבר העורך
 
 

שלחו מייל בכל בעיה/ שאלה/ הבהרה/ תיקון/ תמונת מצב/ סרטון נחמד/ חדשות או כל דבר 
saridtv@sarid.org.il
 
  

   
לאור חג הביכורים המוצלח מה דעתך על השתלבות תושבי ההרחבה בשריד
[תוצאות]


 
 
מונה:


דף הבית >> מודל רשת הבטחון >> הסדרי חברים בגיל העבודה

 

א.      החבר יעביר את כל ההכנסות בגין עבודה ומשלוח יד, הן מהקיבוץ והן מחוצה לו, על כל המרכיבים שבו, כולל קצבאות, תגמולים מעבודה ופנסיות לחשבון הבנק של הקיבוץ, או לחשבון עליו החליט הקיבוץ.
ב.      התנהלות חברים המוגדרים כיזמים, מוגדרת  בתקנון יזמות.
ג.       הכנסות המשפחה/בית אב כוללות את המרכיבים הבאים: שכר העבודה נטו (לאחר הניכויים מעבודה) מכלל משרות החבר, כולל עבודה בשעות נוספות, עבודה נוספת, תשלומים ומענקים חד פעמיים ,יזמיות וכו', כל הקצבאות השונות (ילדים, נכות וכו').
7.2. הסדרי רשת הבטחון על פי סטטוס משפחתי ומספר הילדים במשפחה
מודל "רשת ביטחון" – מודל כולל של התנהלות עסקית ומחויבות חברתית של חיים בקיבוץ המתחדש, על פי הגדרתו בתקנות.
עיקרי המודל: החבר אחראי לפרנסתו ומתקיים משכר עבודתו. מתקיימת הבטחת הכנסה למשפחות שלאחר בדיקה נמצאו זכאיות לכך ולחברים בעלי מוגבלויות או נכות ולבני חברים נתמכים.
סכומי רשת הביטחון הכוללים למשפחה לא יפחתו מהקבוע בתקנות: שכר מינימום למבוגר + תוספות של 1/3 משכר המינימום בעבור כל ילד עד גיל 6, ו - 1/4 משכר מינימום בעבור כל ילד בין גיל         6 - 18. למשפחות חד-הוריות יתווספו 50% להשלמת ההכנסה בגין כל ילד. במשפחות בהן רק אחד מההורים הנו חבר זכאית המשפחה למחצית הסכום בעד כנ"ל.בהתאם לתקנות. השלמת ההכנסה תיעשה בחלקה כתוספת כספית ובחלקה תינתן כשירותים מסובסדים בקיבוץ (כגון: מזון, רכב, תרופות וכו'). הקיבוץ יעניק לחבריו רשת ביטחון עפ"י הפרוט הבא:
גובה התקציב הבסיסי
ש"ח לחודש
סטטוס
שכר מינימום
יחיד (רווק, גרוש, אלמן)
פעמיים שכר מינימום
זוג (שני חברים שמקיימים משק בית משותף)
שכר מינימום
חצי זוג (מי שבן זוגו הוא תושב או חבר פנסיונר)
שליש משכר המינימום
ילדים 0-6
רבע משכר המינימום
ילדים 6-18
 
 
משפחות אשר הכנסתן הכוללת (למעט קצבאות ייעודיות לנכים) נמוכה מרשת הביטחון תהיינה זכאיות להשלמה לרשת הביטחון , ממקורות הקהילה אם עמדו בכל הכללים הבאים:
כללי זכאות ל"רשת ביטחון":
א.      החבר עובד למחייתו במשרה מלאה, מיצה את יכולת השתכרותו ועושה כל מאמץ לחפש מקורות הכנסה  אשר יפרנסו אותו ואת בני ביתו.
ב.      החבר, בסיוע ובמעורבות הקיבוץ, דאג לקבל את כל הטבות/קיצבאות המגיעות כחוק, מגורם שלישי (ביטוח לאומי, ביטוח וכד'). כל קצבאות הבטוח הלאומי יועברו לחשבון הקיבוץ.
ג.       החבר איננו עובד כ"עצמאי" (למעט במקרים בהם עיסוקו כ"עצמאי" מתבצע לאחר מילוי משרה מלאה).
ד.      חבר שבן זוגו אינו חבר הקיבוץ, זכאי למחצית הסכום לו זכאי זוג חברים. תנאי להסתייעות ברשת הביטחון הוא ששני בני הזוג עובדים למחייתם, ושבן/בת הזוג שאינו חבר מדווח לקיבוץ על הכנסתו לצורך חישוב הזכאות לרשת הבטחון.
ה.זכאותו של חבר המוגדר כעוסק עצמאי, הפועל מחוץ לספרי הקיבוץ, ל"רשת הביטחון", תותנה בהיעדר עודפים ביזמות (בהתאם לדו"ח המאושר ע"י רואה חשבון). בדיקת זכאותו של עצמאי לרשת ביטחון לחודש מסוים, תיעשה על פי מיצוע הכנסותיו בחמשת החודשים שקדמו לחודש לגביו מבוקשת רשת הביטחון ולחודש לגביו מבוקשת רשת הביטחון. לצורך בדיקת הזכאות יגיש החבר לקיבוץ דו"ח הכנסות אישי באישור רו"ח לגבי החודשים האמורים.
ו.        החבר פנה להשלמת "רשת הביטחון" וחתם על תצהיר משפטי בדבר כל מקורות החוץ העומדים לרשותו , ויעביר אותם לרשות הקיבוץ .
הקיבוץ ינהג בדמי המזונות אשר מקבלים או משלמים חברים, בין אם בתוך הקיבוץ ובין אם מחוץ לקיבוץ (כולל תקבולי מזונות מהמוסד לביטוח לאומי) באופן הבא:
א.      דמי המזונות לא יילקחו בחשבון כהכנסת המשפחה או כהוצאת המשפחה לצורך גביית היטל איזון.
ב.      דמי המזונות כן יילקחו בחשבון כהכנסת המשפחה או כהוצאת המשפחה לצורך חישוב הזכאות לרשת הבטחון.
ג.       לצורך חישוב הזכאות ל"רשת הביטחון", יוגדר הגרוש כיחיד ויילקחו בחשבון חצי ממספר הילדים שבגינם ניתן לקבל או חייבים לשלם דמי מזונות.
ההסדרים עם חברים העובדים כעצמאיים יוגדרו בתקנון יזמויות.
ראה: תקנון פנסיה, הנספח לחוברת זאת.
7.4. ביטוח אובדן כושר עבודה
 הענף יפריש על חשבון הענף משכר הבסיס ברוטו של החבר, סכומים לצורך רכישת ביטוח לאובדן כושר עבודה לחבר.
 
 פתיחת קרן השתלמות לחברים העובדים בקיבוץ ובתאגידיו תיעשה בהתאם להחלטה של הנהלה הכללית של הקיבוץ, הן ביחס לענפים שבהם יופרשו כספים לקרן ההשתלמות והן לאחוז ההפרשה. כל זאת בהתאם לנהוג בתחום העבודה, למצבו הכלכלי של הענף ולמצבו הכלכלי של הקיבוץ.
זכויות הותק שצבר החבר עד יום השינוי, יעמדו לזכותו עפ"י המקובל כיום (ינואר 2012), או כפי שיוגדר בתהליכי רישום הדירות ע"ש החברים או בהסדרי שיוך נכסים בעתיד.
7.7. היטל איזון
יוטל היטל אישי מדורג שייגבה מהחברים עפ"י ההכנסה ברוטו מעבודה. הכנסה רעיונית (שווי שימוש ברכב, פלאפון, ארוחות וכדומה) תהיה פטורה מהיטל איזון, וכן החזר הוצאות המשולם ומפורט בתלוש. המס ישמש לצורכי ערבות הדדית וסבסוד שירותים שונים. המיסוי יהיה פרוגרסיבי וייגבה במדרגות קבועות ובאחוזי מיסוי קבועים.
מס האיזון יופחת במשך שלוש השנים הקרובות (2015 – 2013 ) עד לגובה מקסימלי של 5% לבעלי רמת השכר הממוצע במשק.
חברים שמשכורתם שווה או נמוכה יותר מהשכר הממוצע במשק יהיו פטורים ממס האיזון (שכר מעודכן 2015 ). באחריות הנהלת המשק והקהילה להציג בהקדם את תכנית הביצוע של קיצוץ מס האיזון. (בהתאמה לתוצאות הכלכליות ולסדרי העדיפויות שהקיבוץ יחליט עליהם).
.מוצע שבשנת 2012 יהיו מדרגות מס האיזון כלהלן:
* מן הראוי לציין שחישוב המס הוא שנתי.
 ייגבה מהחברים היטל בסכום אחיד עבור סל השירותים המשותפים. גובה ההיטל והרכב הסל ייקבע אחת לשנה ע"י החברים . מדי שנה תציג הנהלת המשק תכנית להפחתת נטל המסים על החבר. למען הסר ספק יובהר, כי אגרת ההשתתפות לאגודת מתישבי שריד, אינה חלק מאגרת הקהילה ומשולמת בנפרד.

Go Back  Print  Send Page

לייבסיטי - בניית אתרים