כניסה לחברים  |  הרשמה 

 
  
חדש באתר


 
 
דבר העורך
 
 

שלחו מייל בכל בעיה/ שאלה/ הבהרה/ תיקון/ תמונת מצב/ סרטון נחמד/ חדשות או כל דבר 
saridtv@sarid.org.il
 
  

   
לאור חג הביכורים המוצלח מה דעתך על השתלבות תושבי ההרחבה בשריד
[תוצאות]


 
 
מונה:


דף הבית >> מודל רשת הבטחון >> הסדרי עבודה בשכר

 

6. הסדרי עבודה ושכר
הסדרי העבודה בשריד מתבססים על חוקי העבודה הקיימים במדינה עם התאמות יחודיות.עם זאת, גם לאחר השינוי אין בין החברים העובדים בענפי הקיבוץ בקהילה ובתאגידים יחסי עובד ומעביד והם לא נחשבים לעובדים שכירים של הקיבוץ.
מובהר כי השימוש במונחים הלקוחים מדיני העבודה נעשה לשם הנוחות בלבד ואין בו כדי להצביע על קיום יחסי עובד ומעביד בין החברים לקיבוץ.
6.1. הגדרות כלליות
א.      האחריות למציאת מקום עבודה מוטלת על החבר.
ב.      ההסדרים מבוססים על חוקי העבודה המקובלים בישראל עם התאמות נקודתיות הקשורות למציאות המיוחדת של שריד.
ג.       ההסדרים מתייחסים לחברים העובדים בענפי הקיבוץ בקהילה ובתאגידים . עובדי חוץ זכאים לתנאים שייקבעו בינם ובין המעביד.
ד.      השכר וכל הנלווה אליו ישולמו ע"י הענף לחבר.
ה.     האחריות להסדרת קבלת קצבאות מביטוח לאומי היא על החבר. קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי שהן חלף עבודה להן זכאי החבר בגין אירועים שונים (כגון: חופשת לידה, מילואים, תאונת עבודה וכו'), יועברו לקיבוץ ויהוו חלק מהכנסתו של החבר, כנהוג לגבי הכנסות מעבודה. במידה והתשלום לא מכסה את מלוא הפיצוי לו היה זכאי החבר אם היה עובד שכיר, תשלים הקהילה את הפער ממקורותיה, כל עוד משלם הקיבוץ את הבטוח הלאומי בעבור חבריו בסכום אחיד, כנהוג היום.
ו.        אין בהגדרות אלו משום יצירת יחסי עובד ומעביד בין החבר ובין הקיבוץ והן הגדרות פנימיות בלבד.
שעות עבודה לצורך חישוב משרה מלאה:על פי דיני העבודה הנוהגים במדינת ישראל.
שעות נוספות ועבודה בשבתות ובחגים:על פי דיני העבודה הנוהגים במדינת ישראל.
סוגי משרות: משרה גלובאלית תהא הסדר  למנהלי ענפים ומנהלי מגזרים. בעלי תפקידים נוספים יסווגו כגלובלים רק באישור מש"א .
ימי היעדרות בתשלום: על פי דיני העבודה הנוהגים בישראל.
 
החברים יקבלו חופשה שנתית עפ"י הטבלה הבאה. הטבלה מתיחסת לעובד במשרה מלאה.
גיל
מס' ימי החופשה לעובדים 6 ימים בשבוע
מס' ימי החופשה לעובדים 5 ימים בשבוע
עד 35
16
13
36-45
18
15
46-55
22
19
56-70 לאישה 70- 56 לגבר
24
21
 
א.      צבירת ימי חופשה שנתית מוגבלת להיקף של עד שנתיים, ובאופן יחסי  להיקף המשרה.
ב.      אין אפשרות להעביר ימי חופשה בין ענפים או בין בני זוג.
ג.       פדיון  ימי חופשה יעשה בסיום העבודה בענף .  
ד.      בסמכות מנהל הענף להורות לחבר לצאת חופשה.
ה.     הנהלת הקיבוץ תגיש במהלך 2012 תכנית לפתרון סוגיית ימי החופש המוקפאים (שנצברו עד 2003).
6.9. נוהל הפסקת עבודה של חברים 
א.      מנהל השוקל לסים עבודתו של חבר יזמן את החבר לשיחה  בהשתתפות  מש"א בה ישמיע את הסיבות לסיום העבודה ויאפשר לחבר להגיב. המנהל יוציא על כך סיכום בכתב אותו יעביר לחבר ולמש"א.
ב.      במידה ולאחר השיחה הנ"ל הוחלט על סיום עבודת החבר, תנתן הודעה מראש בהתאם לדיני העבודה הנהוגים בישראל.
ג.       במקרים בהם מש"א תחלוק על שיקול דעתו של המנהל, תוכל  לזמן לדיון את הפורום הבא: המנהל, מנהל מש"א "גמל" (לפי העניין), מנהל הקהילה, מנהל עסקים (לפי הענין) ומנהלי מש"א, והמנהל יהיה חייב לנמק את החלטתו בפני פורום זה.
ד.      במהלך תקופת הבדיקה והברור,  ימשיך החבר לקבל את שכרו . תקופת הבדיקה לא תעלה על חודשיים מיום ההודעה למש"א.
ה.    הפסקת עבודה מיידית במקרים חריגים תהיה לאחר עירוב מש"א, מרכז המשק או מנהל הקהילה. 
ו.        סיום עבודתו של חבר מחויבת בהודעה מוקדמת בהתאם לדיני העבודה.
 
 
6.10. דמי אבטלה
א.      חבר יהיה זכאי לקבל דמי אבטלה מקופת הקהילה בהתאם לחוקי הבטוח הלאומי ובתנאים הבאים:
I.      מלאו לו 20 שנה ועדיין לא הגיע לגיל 67.
II.    השלים את תקופת האכשרה קודם לתקופת האבטלה.
III. החבר מובטל ופונה למש"א לטיפול בעינינו.
 חבר שהפסיק את עבודתו ביוזמתו  (בתאום עם מש"א) זכאותו לקבלת דמי אבטלה ע"פ חוקי הבט"לא.
IV.     חבר אשר מצא עבודה במהלך תקופת האבטלה ששכרה נמוך מדמי האבטלה לה      הוא זכאי, תושלם הכנסתו עד לגובה דמי האבטלה ע"ח הקהילה למשך של עד שלושה חודשים.   
ב.      חבר אשר לא מצא עבודה לאחר התקופה לה הוא זכאי ל"דמי אבטלה" יפנה לצוות מש"א .
ג.       חבר בתפקיד קדנציאלי בכיר/ניהולי הנבחר בקלפי ועיקר פרנסתו מהמשרה, המסיים קדנציה מלאה , יהיה זכאי לעד 3 חודשי הסתגלות בשכר ובתנאי שלא מצא עבודה, חבר שסיים את עבודתו בהגיעו לגיל פרישה (ע"פ הגדרת בט"לא), לא יהיה זכאי למענק הסתגלות.
ד.      עובד חוץ שעבד כשכיר וצבר תקופת אכשרה מתאימה, זכאי לקבל דמי אבטלה מהביטוח הלאומי ולא זכאי לדמי אבטלה מהקיבוץ. עובד חוץ שפוטר וטרם צבר את הזכאות לדמי אבטלה, יהיה זכאי לדמי אבטלה מהקיבוץ כנהוג לגבי עובדי פנים.
חברים העובדים במשרה חלקית בקיבוץ יהיו זכאים לחישוב כל הזכויות לפי חלקיות משרתם.
6.12. מילואים:התשלום לחבר יהיה בהתאם לדיני העבודה בישראל. המענק המיוחד על שירות מילואים ארוך יועבר ישירות לתקציב החבר ויהיה פטור ממס איזון.
6.13. עבודת פנסיונרים
באחריות מש"א לקיים תהליך הכנה לפרישה עם החברים העומדים לקראת הגעתם לגיל פרישה.
  איוש המשרה:
א.   עם הגעתו לגיל 67 (בהתאם להסדרי הפנסיה בקיבוץ) יסיים החבר את עבודתו והמשרה    תפורסם לאיוש מחודש. תנאי העסקה למשרה המתפנה יוערכו ויוגדרו מחדש וגם החברים הפורשים יוכלו להגיש את מועמדותם למשרה ע"פ תנאי ההעסקה שהוגדרו.
   ב. חברה המגיעה לגיל 64  תוכל לפרוש מעבודתה, בהתאם להסדרי הפנסיה המקובלים בקיבוץ ועל פי הקבוע בתקנון הפנסיה.
בהתאם לקבוע בתקנון הפנסיה. במהלך 2012 יבדוק צוות פנסיה את אפשרות שינוי גיל הפרישה ל- 62.
ג. בהגיע החבר לגיל 70 תפורסם שוב המשרה לאיוש והחבר יוכל להגיש את מועמדותו.
 
תמחור המשרה:
o       כל חבר שימשיך לעבוד מגיל 67 ועד גיל 70, יקבל מהקיבוץ את פנסיית הרשם ומקום העבודה ישלים לו את תמחור המשרה.
o       בגילאי 70-80, יוכלו החברים לעבוד בתמורה עד גובה שכר המינימום להיקף משרה מלאה. 
o       חברים מעל גיל פרישה, המעונינים להמשיך לעבוד, ועבודתם מוסכמת על מקום העבודה, יוכלו להמשיך לעבוד תמורת גמול פנסיונר של 600 ₪.
. מיסוי השכר:
מהתמורה של פנסיונר , ינוכו מיסים על פי חוקי המדינה, כמו כן ינוכה מהתמורה היטל איזון (לא כולל קצבאות בטוח לאומי ופנסיה עליה החליט הקיבוץ מעת לעת).  
פדיון ימי חופשה:
       חבר אשר ממשיך לעבוד אחרי גיל הפרישה, לא יבוצע לו פדיון ימי חופשה. 
6.14 עבודת נוער:
בני נוער יוכלו לעבוד בענפי הקיבוץ בהתאם לחוקי עבודת נוער הנהוגים במדינה. הכנסתם מעבודה לא תילקח בחשבון כהכנסת המשפחה לצורך השלמה ל"רשת ביטחון" או לצורכי מיסוי פנימי של הקיבוץ . 
 לחבר קיבוץ שריד תינתן זכות קדימה לעבודה בענפי הקיבוץ , בכפוף להתאמה לדרישות התפקיד. לשם כך, מוגדר הנוהל הבא:
א.      כאשר מתפנה או נוצר מקום עבודה במשק או בקהילה, תהיה לחברי שריד זכות הסירוב הראשונה. לפיכך, יפנה מנהל הפעילות, מנהל כ"א "גמל" או מנהל התאגיד, (להלן "המנהל"), למש"א בכתב ויגדיר את התפקיד הפנוי במונחים הבאים:
I.      מהות התפקיד ודרישותיו.
II.    כישורים נדרשים.
III. תנאי העבודה.
ב.      משאבי אנוש יקימו מאמץ לעזור לחברים בגילאי 55-67 לשמור על מקום עבודתם או למצוא מקום עבודה חלופי.
ג.       המודעה תפורסם  על לוח המודעות, באתר האינטרנט ובלוח הוידאו. במידת הצורך תהיה פניה אישית אל חברים או יחולק מכתב בתאי הדואר.
ד.      לאחר איסוף הפניות מהחברים, ובכפוף  למבחני התאמה מקצועית שיבוצעו בתאום עם מקום העבודה, ימליץ צוות מש"א למנהל הפעילות על חבר או חברים אשר להערכתם מתאים/ים לתפקיד, כמו כן יוכלו חברים לפנות ישירות אל מנהל הפעילות.
ה.     המנהל יהיה רשאי לחפש  עובדים שאינם חברים רק לאחר תיאום עם מש"א .
ו.        מתוך ההצעות השונות, יבחר המנהל, בהתייעצות עם מש"א, את האדם המתאים לתפקיד. המנהל יהיה מחויב לתת עדיפות להעסקת חברים.
ז.       במקרים בהם מש"א לא יקבלו את שיקול דעתו של מנהל הפעילות, למשל במקרים שהמנהל העדיף שכיר על חבר, יוכלו לזמן לדיון את הפורום הבא: המנהל, מרכז המשק או מנכ"ל "גמל" (לפי העניין), מנהל הקהילה ומנהלי מש"א, והמנהל יהיה חייב לנמק את החלטתו בפני פורום זה אשר יוסמך להחליט בנושא .
              הסדר זה הינו חלק מהסדר העבודה . הוא נערך כדי לפרט , להבהיר ולהסדיר את חובות וזכויות עובדי החוץ ומתוך הכרה בחשיבות עבודת החוץ . התקנון יחול על כל חבר , מועמד ואורח במגמת קליטה המקבל תמורה עבור עבודתו , בין אם בתלוש ובין אם בחשבונית , ממעסיקו .     
א.      חבר היוצא לעבודת חוץ חייב להעביר את כל ההכנסות מעבודה ו/או כל פעילות כלכלית כלשהי על כל מרכיביה לחשבון הבנק של הקיבוץ, או לחשבון עליו החליט הקיבוץ.
ב.      משכר החבר עובד החוץ ינוכו כל ניכויי החובה על פי המקובל לגבי שכירים בישראל ולגבי החברים שעובדים בקיבוץ .
ג.       משכר החבר עובד החוץ ינוכו כל ניכויי הרשות שניכה מעבידו .
ד.      על החזרי הוצאות שמשלם המעסיק בתלוש/חשבונית לא יוטל הטל איזון .            
ה.      ניכויי רשות משכר הברוטו של עובד החוץ, לא יוכרו כהוצאה לצורך חישוב זכאות המשפחה ל"רשת הביטחון" או חישוב היטל האיזון.
ו.        סכומים שהופרשו ע"י עובד חוץ עד ליום הפעלת השינוי עבור פנסיה, ביטוח מנהלים, קרנות השתלמות, תכניות חיסכון, ביטוחים, פיטורין וכל הפרשה אחרת מעבודה שניתן לפדות אותה בכסף, שייכים לקיבוץ והחבר יעביר אותם במלואם לקיבוץ מיד כאשר יבשילו לפדיון.
ז.       אחת לשנה יעביר החבר לקיבוץ את טופס 106 מהמעביד ואת הדו"ח השנתי לעמית של הקופות והקרנות בהן עמית .
ח.      סכום החשבונית בניכוי המע"מ, ייחשב כעלות מעביד ויחולו עליו כל הניכויים החלים על חברים העובדים בקיבוץ .

Go Back  Print  Send Page

לייבסיטי - בניית אתרים