כניסה לחברים  |  הרשמה 

 
  
חדש באתר


 
 
דבר העורך
 
 

שלחו מייל בכל בעיה/ שאלה/ הבהרה/ תיקון/ תמונת מצב/ סרטון נחמד/ חדשות או כל דבר 
saridtv@sarid.org.il
 
  

   
לאיזה מפלגה תצביע בבחירות הקרובות?
[תוצאות]


 
 
מונה:


דף הבית >> הסדר לגבי השקעה כספית של חבר


הסדר לגבי השקעה כספית של חבר 
לחברים שלום!
בחודשים האחרונים עסקנו בבדיקת אופציות שונות לסיוע בקבלת הלוואות מהבנקים לטובת חברים המבקשים לבנות את ביתם.
בדיון שהתקיים לאחרונה בהנהלה הכללית סוכם להמליץ בפני הקיבוץ לאשר את המסמך המצ"ב כצעד מקדים לדיון ואישור מסמכים נוספים שיגדירו את המחויבויות ההדדיות שבין החבר הבונה לבין הקיבוץ ושל שני הגורמים מול הבנקים.
הנושא ידון בשיחה הקרובה בהשתתפות עו"ד חן גביע.

בברכה
צוות הניהול


 
 לשמירה והדפסת הקובץ: לחצו כאן
 
הסדר בדבר החזר השקעה כספית של חבר בדירת המגורים לתקופת הביניים
הצעת החלטה לאסיפה
1.      מבוא
הסדר זה מיועד לקבוע את מנגנון החזר השקעתו של בית אב של חברים (להלן: "בית האב" או "החברים"), שבנה בית חדש על מגרש לא מבונה או ביצע תוספת בנייה בבית קיים המצוי במגרש מבונה (להלן – "המגרש" או "הנכס") והמגרש הינו המגרש אשר יסומן לו לעת שיוך דירות. ההסדר מיועד לתקופה שבין קבלת היום הקובע לשיוך דירות, יום 1.1.04. להלן – "היום הקובע"), ועד למועד השלמת תהליך שיוך הדירות (מועד הענקת הזכויות בדירת המגורים לחברים באמצעות חתימה על חוזה חכירה מול מינהל מקרקעי ישראל (להלן – "המינהל") או באמצעות חתימת הסכמים בין הקיבוץ לבין החברים, הכל בהתאם להחלטות הקיבוץ לעניין זה. להלן – "תקופת הביניים"). חברים יהיו זכאים לקבל החזר על פי הסדר זה רק במקרה של עזיבת הקיבוץ בתקופת הביניים ובכפוף לתנאים המפורטים בהסדר זה.
 
2.    כללים מזכים
2.1.     הזכאות להסדר זה הנה בגין בניה ו/או עבודות שיפוץ במבנה הפיזי של הבית (הורדת קירות ו/או הזזת קירות ו/או תוספת בניה חדשה וכדומה, שנסתיימו טרם עזיבת בית האב את הקיבוץ (להלן – "השקעה").
2.2.    השקעה אשר יתקבל עליה החזר לעניין הסדר זה (להלן – "החזר השקעה בנכס"), הנה השקעה שביצע בית האב לאחר היום הקובע. השקעות שבוצעו טרם היום הקובע, לא יזכו את בית האב בהחזר השקעתו בנכס או כל החזר כספי אחר מהקיבוץ.
2.3.     ההסדר מתייחס להשקעות שביצע בית האב בנכס. יובהר כי בית אב אשר ביצע השקעה בנכס, ולאחר מכן עבר להתגורר במגרש חלופי שסומן כמיועד לשיוך בעבורו לעת שיוך, לא יהיה זכאי להחזר השקעתו בנכס. על אף האמור לעיל, חברים שכתוצאה מבעיות תכנון לא יוכלו לשייך את הנכס בו ביצעו את ההשקעה, יהיו זכאים לקבלת את החזר השקעתם בנכס עפ"י הסדר זה בכפוף לעמידתם בתנאים המפורטים ובלבד שההשקעה בוצעה טרם מועד אישור הסדר זה. 
2.4.     תנאי לקבלת החזר ההשקעה בנכס על פי הסדר זה, הוא קבלת אישור הקיבוץ מראש ובכתב לביצוע עבודות השיפוץ ו/או הבניה, חתימת החברים על כל המסמכים שיידרשו לשם כך על ידי הקיבוץ (לרבות הסכם למימוש הסדר זה, להלן – "הסכם מימוש") וקבלת האישורים הנדרשים כדין מאת הרשויות המוסמכות. במקרה של השקעה שבוצעה טרם אישור הסדר זה, אין צורך באישור הקיבוץ מראש כאמור לעיל.
2.5.     בית האב יקבל את החזר השקעתו בנכס, בין שבוצעה טרם אישור ההסדר ובין שבוצעה לאחר אישור ההסדר, רק במקרה בו כל יחידי בית האב יפסיקו את החברות בקיבוץ ויעתיקו את מקום מגוריהם אל מחוץ לקיבוץ, והנכס יוחזר לשימוש הקיבוץ כשהוא פנוי מכל חפץ ו/או אדם מטעם החברים. יובהר כי במקרה בו החברים ילכו לעולמם במהלך תקופת הביניים, לא יחול הסדר זה, והנכס ישויך ליורשיהם, אם וכאשר יושלם תהליך שיוך הדירות, כהגדרתו במבוא להסדר זה. על אף האמור לעיל, במידה ובעת עזיבת החברים את הקיבוץ, הם היו זכאים להחזר השקעתם בנכס על פי הסדר זה, אך הלכו לעולמם טרם שהועבר להם כל סכום ההחזר, יהיו יורשיהם זכאים לקבלת יתרת סכום ההחזר.
2.6.    במקרה של פטירת שני יחידי בית האב, חס וחלילה, בטרם השלמת תהליך שיוך הדירות, יהיו ילדיהם רשאים להמשיך ולהתגורר בנכס עד הגיעו של הצעיר מביניהם לגיל 25. לחילופין, יהיה הקיבוץ רשאי לספק לילדיהם של החברים דיור הולם בבית אחר. במקרה זה תוחזר הדירה לקיבוץ, וזאת מבלי לגרוע מזכויות היורשים לעת שיוך על פי החלטות הקיבוץ כלפי כלל חברים. כמו כן, במידה ואחד מיורשיו של בית האב על פי דין, יהיה מעוניין להתגורר בקיבוץ ולהקלט בו, בהתאם לכללי הקליטה הקבועים בהחלטות הקיבוץ לעניין זה באותו מועד, תנתן לו זכות הקדימה להקלט ולהתגורר בנכס זה.
2.7.    גובה החזר ההשקעה בנכס יהיה כדלקמן:
2.7.1.לגבי השקעה שבוצעה ע"י בית האב, חלקה או כולה, טרם אישור הסדר זה: סכום ההחזר לו יהיה זכאי בית האב ייקבע ע"י שמאי מוסכם על ידי הצדדים, בהיעדר הסכמה על זהות השמאי תיקבע זהותו על ידי ראש המועצה האזורית. הערכת השמאי תתייחס להשבחת הנכס שנגרמה עקב ביצוע ההשקעה. גובה החזר ההשקעה בנכס יהיה ההפרש שבין ערך הנכס שניתן לחברים על ידי הקיבוץ לבין ערך הנכס בעקבות ביצוע ההשקעה או הערכת השמאי את גובה ההשקעה ששילם החבר, על פי הגבוה מביניהם.
2.7.2.לגבי השקעה שביצועה החל לאחר אישור הסדר זה: סכום ההחזר הנו הסכום שיאושר מראש ע"י הנהלת הקיבוץ, והוא יוחזר אל מול מסמכים רלוונטיים שיציג בית האב לבקשת הנהלת הקיבוץ.
 
3.     אופן ביצוע ההחזר
 לאחר שהחזקה בנכס הוחזרה לקיבוץ באופן בלעדי, סכום החזר ההשקעה בנכס יועבר לבית האב בתנאים הבאים:
3.1.    החזר ההשקעה בנכס ייעשה אך ורק מתוך תשלומים שבהם יישא צד ג' בגין רכישת הזכויות בנכס כחלק מתהליך קליטתו בקיבוץ (להלן: "העברת הזכויות בנכס") או בגין שימוש בנכס כמפורט בהמשך סעיף זה (3).
3.2.    העברת הזכויות בנכס תהיה בכפוף לתנאים המפורטים להלן:
3.2.1.הקיבוץ יתקשר עם צד ג' המעוניין לרכוש את הזכויות בנכס. לאחר ההתקשרות עם צד ג', יעביר הקיבוץ לחברים את החזר השקעתם בנכס, אך ורק מתוך תמורה שהתקבלה בפועל מצד ג', לאחר ניכוי הסכומים המפורטים בסעיף 3.4 להלן. הקיבוץ יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לקבוע כי התמורה שתשולם על ידי צד ג' (לאחר הניכויים כאמור לעיל) תועבר באופן ישיר לחברים.
3.2.2.יובהר, כי תנאי מקדים להתקשרות הקיבוץ עם צד ג' הוא, כי אותו צד ג' יעבור הליך קבלה לקיבוץ בהתאם להחלטות הקיבוץ כלפי כלל חברי הקיבוץ באותו מועד.
3.3.    כל עוד לא התקשר הקיבוץ עם צד ג' כאמור בסעיף 3.2 לעיל, החברים יהיו זכאים להחזר השקעתם בנכס אך ורק מתוך דמי הרשאה שישולמו לקיבוץ על ידי צד ג' שיתגורר בנכס, אם וככל שישולמו לקיבוץ ממועד פינוי הנכס, ובניכוי הסכומים כאמור בסעיף 3.4 להלן (להחזר ההשקעה בנכס יחשב רק הסכום המועבר לחברים בפועל). הקיבוץ יפעל בשקידה סבירה לאכלוס הנכס ולגביית דמי הרשאה. עוד יובהר, כי בתקופה שבין פינוי הנכס על ידי החברים, ועד להעברת החזקה בנכס לידי הקיבוץ, לא תתאפשר השכרת הנכס על ידי החברים. במידה והקיבוץ לא ימצא שוכר לנכס, יהיו רשאים החברים להציע שוכר מטעמם בכפוף לאישורו על ידי הקיבוץ.
3.4.    מהסכומים שיועברו לחברים בגין החזר השקעתם בנכס, בין בדרך של העברת הזכויות בנכס ובין מתוך דמי הרשאה, ינוכו ו/או יועברו לקיבוץ הסכומים הבאים טרם העברת הכספים לחברים:
3.4.1. החלק היחסי (בהתאם להשבחת הנכס כפי שנקבעה על ידי השמאי) מתוך מסים ו/או היטלים ו/או תשלומי חובה מכל סוג אשר יוטלו על הקיבוץ בגין העברת הזכויות בנכס או בגין השימוש בנכס כאמור.
3.4.2.תשלום חובות החברים לקיבוץ, במידה ויהיו.
3.4.3.במקרה של תשלום מתוך דמי הרשאה כאמור בסעיף 3.3 לעיל, ינוכו בכל חודש 15% לטובת הקיבוץ מסך דמי ההרשאה החודשיים.
3.4.4.במקרה של העברת הזכויות כאמור בסעיף 3.2 לעיל, ינוכו לטובת הקיבוץ סך של 15,000 (חמישה עשר אלף) ₪ בגין דמי טיפול.
3.5.    הקיבוץ יפעל בשקידה ראויה להשכרת הנכס ו/או העברת הזכויות בו לצד ג', אך אינו מתחייב כי הנכס אכן יושכר ו/או הזכויות בו יועברו לצד ג'.
3.6.    ספרי הקיבוץ ישמשו ראיה לסכומים האמורים בסעיף זה.
3.7.    סכום החזר ההשקעה בנכס יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן, מיום שנקבע גובהו ע"י השמאי או ע"י הנהלת הקיבוץ, בהתאם לאמור בסעיפים 2.6.1 או 2.6.2 לעיל, ולא יצבור ריבית.
 4. תוקף ההסדר
4.1.     הסדר זה יחול בתקופת הביניים, ויתבטל עם השלמת תהליך שיוך הדירות כהגדרתו במבוא להסדר זה. למען הסר ספק, יובהר, כי לאחר שבית האב השלים את שיוך הנכס בהתאם להחלטות הקיבוץ, הוא אינו זכאי עוד לכל החזר מהקיבוץ, וזאת גם אם נחתם עמו הסכם מימוש והוא קיבל את אישור הקיבוץ כאמור בסעיף 2.4. תנאי זה יוכנס גם כתנאי מתלה בהסכם המימוש שייחתם בין בית האב לבין הקיבוץ.
4.2.     הסדר זה יבוטל במקרה שהקיבוץ יקבל החלטות בדבר הסדר לתקופת הביניים (זכויות החברים בדירות המגורים טרם השלמת תהליך שיוך הדירות, להלן – "שיוך פנימי"). תנאי זה יוכנס כתנאי מתלה בהסכם שייחתם בין החבר לבין הקיבוץ במסגרת השיוך הפנימי ובלבד שזכויות החבר בהתאם להסדר זה לא יפגעו.
4.3.     תקנון הבניה הפרטית של הקיבוץ ישונה בהתאם. עד לשינוי תקנון הבנייה, במקרה של סתירה בין הסדר זה ובין תקנון הבנייה הפרטית יגבר האמור בהסדר זה.


+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...

לייבסיטי - בניית אתרים