הידעת ?
החל מה - 1/1/2011 - נכנס לתוקפו החוק שיביא לשיפור איכות האוויר ימנע ויצמצם את זיהום האוויר בישראל.

להלן עיקרי החוק:

  • הסדרת הטיפול בגורמי זיהום האוויר השונים במסגרת חוקית אחת.
  • הכנת תכנית לאומית להפחתת הפליטות לאוויר וזהום האוויר שתביא לעמידה בערכי סביבה ובשאיפה לעמוד גם בערכי היעד.
  • קביעת ערכי איכות-אוויר (תקני סביבה) ועדכונם.
  • חיוב מפעלים בעלי פוטנציאל לגרימת זיהום-אוויר גבוה להצטייד בהיתרי-פליטה כתנאי להמשך פעילותם.
  • קביעת תמריצים כלכליים להפחתת פליטות לאוויר.
  • הרחבת סמכויות המשרד בכל הקשור לפליטת זיהום-אוויר ממקורות ניידים.
  • נקיטת אמצעי- אכיפה מרתיעים ומחמירים כנגד מפירי החוק המסכנים את בריאות האזרחים.
  • הרחבת סמכויות הפיקוח והאכיפה של המשרד להגנת הסביבה.
  • שקיפות ושיתוף ציבור.