כניסה לחברים  |  הרשמה 

 
  
חדש באתר


 
 
דבר העורך
 
 

שלחו מייל בכל בעיה/ שאלה/ הבהרה/ תיקון/ תמונת מצב/ סרטון נחמד/ חדשות או כל דבר 
saridtv@sarid.org.il
 
  

   
לאיזה מפלגה תצביע בבחירות הקרובות?
[תוצאות]


 
 
מונה:


דף הבית >> כינוס אסיפת חברים לבחירת רשויות הניהול


כינוס אסיפת חברים לבחירת רשויות הניהול של האגודה הקהילתי בשריד            

רקע:
בשעה טובה ולאחר דיונים רבים של צוות היגוי שהיו שותפים בו: חברי הקיבוץ, חברי ההרחבה והנהלת הקיבוץ, הוצג ואושר מסמך ההבנות בין הקיבוץ לאגודה ע"י חברי הקיבוץ . המסמך בה להסדיר את יחסי הגומלין וממשקי העבודה בין הקיבוץ לאגודה תוך הבחנה ברורה והגדרת הסמכויות והאחריות בניהול היישוב.
כעת נותר לנו לכנס אסיפת חברים ראשונה של "מתיישבי שריד" אגודה הקהילתית ולהחליט לבחור את הרשויות המנהלות את האגודה הקהילתית.
מתיישבי שריד :
אגודת "מתיישבי שריד" הוקמה ביוזמת הקיבוץ. תקנון האגודה אושר בשנת 2007 ע"י רשם האגודות.
הרשות הקובעת באגודה הינה – האסיפה הכללית.
האגודה פועלת מכוח ובהתאם להוראות של תקנון האגודה, ואלו מחייבות רק את חבריה.
החברים באגודה "מתיישבי שריד" הם - חברי הקיבוץ ואחרים שבחרו לבנות את ביתם בשריד(חברים מההרחבה).
תקנון האגודה מסדיר את מטרות סמכויות וכללי ניהול האגודה על מרכיביו השונים בתחומים הקהילתיים, חברתיים והמוניציפאליים. תוך הבחנה ברורה למגבלות החוק והתקנות הקיימות ומפורסמות מעת לעת.
תפקידיה העיקריים של אסיפת חברים:
בחירת וועד הנהלה.
בחירת וועדת ביקורת.
בחירת וועדת קלפי.
אישור תקציב.
אישור דוח כספים שנתי.
אישור דמי השתתפות ומיסי חבר.
אישור תוכניות אסטרטגיות ותוכנית אב ליישוב.
אישור השקעות מהון אגודה.
נושאים הקשורים לניהול אורחות חיי הקהילה.
נושאים נוספים המפורטים בתקנון.
תפקידיו העיקריים של וועד ההנהלה:
הכנת תוכנית אסטרטגית ותוכנית אב ליישוב.
הכנת תוכנית עבודה שנתית.
הכנת הצעת תקציב לאישור אסיפה כללית.
קביעת מדיניות וועד ההנהלה לניהול היישוב.
קביעת נהלים להתנהלות ציבורית תקינה של הוועדות והיישוב.
ניהול מערכת שליטה ובקרת ביצוע לתקציב ולהחלטות הוועד.
קביעת רפרנטים מטעם הוועד בוועדות השונות ביישוב.
הפצת פרוטוקול ישיבות לידיעת כלל הציבור ביישוב.
העסקת עובדים על בסיס חוזים אישיים ועל פי חוקי דיני עבודה.
תפקידיה העיקריים של וועדת ביקורת:
מסייעת לוועד ההנהלה למלא את תפקידו הציבורי כיאות.
מבקרת תקציב שוטף.
מבקרת החלטות הוועד והחלטות אסיפה הכללית.
מבקרת התנהלות ציבורית תקינה.
מכינה תוכנית ביקורת שנתית בתאום עם הוועד.
מפרסמת דו"ח ביקורת לידיעת הציבור ומסכמת דו"ח ביקורת שנתית באסיפה כללית.
כללי ניהול לכינוס אסיפת החברים:
אסיפת חברים ראשונה תכונס ע"י הנהלת הקיבוץ. זימון לאסיפה כולל סדר יומה תפורסם בכתב לידיעת הציבור 7 ימים לפני מועד האסיפה. האסיפה תוכל להתחיל בדיוניה, אם יהיה נוכח מנין חוקי של חבריה בנוכחות של לפחות 20 חברים. האסיפה תנוהל ע"י יו"ר ומזכיר האסיפה שייבחרו במעמד תחילת האסיפה.
בחירת חברים לוועד הנהלה:
האסיפה תבחר את וועד ההנהלה מבין חבריה. לוועד ההנהלה תהיינה כל הסמכויות שיש לאגודה עצמה , למעט סמכויות שהוקנו לאסיפה בלבד לפי פקודת האגודות השיתופיות ואו תקנון האגודה המאושר.
בתקנון האגודה מצוין "מספר חברי וועד ההנהלה של האגודה יהיה 5 לפחות אך לא יותר מתשעה".
"לקיבוץ תהא הזכות למנות נציג אחד מטעמו כחבר הוועד יתר חברי וועד ההנהלה ייבחרו בקלפי"
"בוועד ההנהלה יכהן לפחות חבר אחד שהינו חבר אגודה אך אינו חבר קיבוץ, וכן חבר אחד שהינו חבר קיבוץ (בנוסף לנציג הקיבוץ שמונה ע"י הקיבוץ)". "וועד הנהלה ייבחר לתקופה של שנתיים"
מועמדים לוועד ההנהלה יבחרו לפי מירב הקולות שקיבל מועמד וזו בלבד שהמקומות המשוריינים כמפורט לעיל יהיו הראשונים להיבחר לוועד ההנהלה וכל יתר החברים היבחרו על פי סדר הקולות יורד.
 
המלצה לאישור האסיפה:
וועד ההנהלה יהיה מורכב מ- 9 חברים כאשר: על פי התקנון, לקיבוץ תהיה הזכות למנות נציג אחד מטעמה ללא בחירות. יתר החברים יבחרו על פי סדר הקולות שיקבלו, כאשר הן לקיבוץ והן להרחבה יבחרו לפחות שני חברים לוועד. (בשונה ממה שמצוין בתקנון שלכל צד יהיה נציגות של לפחות חבר אחד בוועד).
וועד הנהלה הראשון ייבחר למשך 3 שנים.
בחירת חברים לוועדת ביקורת:
"וועדת ביקורת תימנה 3 חברים ותבחר בקלפי ותמלא את תפקידה במשך שלוש שנים. יו"ר וועדת ביקורת ייבחר מתוך חברי וועדת ביקורת ע"י אסיפת החברים".
"אחד מבין חברי וועדת ביקורת ימונה ע"י הקיבוץ שיהא רשאי להחליפו בכל עת".
בחירת וועדת קלפי:
וועדה הנבחרת ע"י אסיפת החברים לניהול תקין של הליך בחירות בקלפי של וועד הנהלה וועדת ביקורת.
ואו כל הצעה לבחירה בקלפי על פי החלטת החברים באסיפה מעת לעת.
הוועדה קובעת את כללי ניהול תקין של הבחירות ומפרסמת אותם לידיעת חברי האגודה.
וועדת קלפי מדווחת לרשם האגודות על תוצאות הבחירות של וועד ההנהלה ושל וועדת ביקורת.
 
המלצה לאישור האסיפה:
למנות 5 חברים (שלושה חברי קיבוץ ושני חברי הרחבה) שייבחרו באסיפת החברים הראשונה ואשר ינהלו בקלפי את הבחירות לוועד ההנהלה ולוועדת ביקורת על פי מה שיוחלט בנושאים שונים באסיפת החברים.
לא יהיה חבר וועד הנהלה מי שנתקיימו לגביו אחד מאלו:
"אם היה חבר וועדת קלפי, שבאמצעותה נבחר הוועד הנ"ל, או אם הוא קרוב משפחה מדרגה ראשונה של חבר הוועד הזה, או אם הוא חבר וועדת ביקורת, או אם הוא קרוב משפחה מדרגה ראשונה שלחבר וועדת ביקורת".
אדם לא יהא חבר וועדת ביקורת במידה ויחולו אחד מהתנאים הבאים:
"הוא קרוב מדרגה ראשונה של חבר וועדת ביקורת".
"הוא קרוב מדרגה ראשונה של חבר וועד ההנהלה".
"הוא חבר וועד ההנהלה".
"הוא אינו חבר אגודה".
לוח זמנים להליך הבחירות:
נזמן כינוס אסיפת חברים לתאריך 10.08.
נמליץ לאסיפת חברים לקיים בחירות בקלפי בשני מועדים יום שישי 19.8 ויום ראשון 21.8.
חברים המעוניינים להגיש מועמדותם לאחת מרשויות הניהול של האגודה ומעוניינים לקחת חלק בעשייה ציבורית ביישוב למען הקהילה, מוזמנים להעביר: לרביב, הדסה פרסאי, אבי אביטל, עומר ברנע, נח שגיא את שמותיהם עד תאריך 09.8.

לכל המעוניינים להגיש את מועמדותם,
מצ"ב מיילים אליהם ניתן לשלוח.

מנהל קהילה שריד   m.kehila@k-sarid.co.il
הדסה פרסאי   parsai@sarid.org.il
אביטל אבי   avia@yvc.ac.il
ברנע עומר   omer@barnea.biz


+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...

לייבסיטי - בניית אתרים