כניסה לחברים  |  הרשמה 

 
  
חדש באתר


 
 
דבר העורך
 
 

שלחו מייל בכל בעיה/ שאלה/ הבהרה/ תיקון/ תמונת מצב/ סרטון נחמד/ חדשות או כל דבר 
saridtv@sarid.org.il
 
  

   
לאיזה מפלגה תצביע בבחירות הקרובות?
[תוצאות]


 
 
מונה:


דף הבית >> עקרונות מימון לחברים הבונים את ביתם


הסבר לחברים עקרונות הסדר מימון לחברים הבונים              
 
לאור בניית בתים בשריד על ידי חברים ותיקים, וכן לקראת קליטתם של חברים חדשים אשר ייבנו את ביתם, עולה צורך אפשר לחברים לקחת הלוואת לצורך מימון הבנייה.
במצב הדברים כיום, טרם העברת הזכויות הקנייניות במגרשים לחברים, הם אינם יכולים לשעבד קרקע כבטוחה להלוואה אותה הם מבקשים לקבל מהבנק ("משכנתא"). יחד עם זאת, ישנם בנקים שבגין שעבוד זכויות חוזיות בדירת המגורים (להבדיל מזכויות קנייניות) מעניקים הלוואות בתנאים טובים יותר מהתנאים הניתנים בהלוואות מסחריות רגילות ("הלוואת בתנאים מועדפים").
על מנת לאפשר לחברים הבונים ליהנות מהלוואת אלה, ומסיבות נוספות, יוענקו לחברים הבונים זכויות בדירות המגורים הדומות במהותן לזכויות שהוענקו לכלל החברים במסגרת הסדר הגנה על השקעה שאושר לאחרונה בקלפי.
שעבוד זכויות אלה, יאפשר, ככל הנראה, לחברים לקבל מהבנקים הלוואות בתנאים מועדפים.
יובהר כי הקיבוץ אינו אחראי לתנאי ההלוואה ואינו אחראי לכך שהחברים יוכלו/לא יוכלו לקבל הלוואות מבנק כלשהו.
ההלוואות יינתנו על פי העקרונות הבאים:
1.      ההלוואה תילקח על ידי החבר הבונה.
2.      הקיבוץ לא יהיה אחראי ולא יהיה ערב בצורה כלשהי להלוואות החברים, אלא אם יוחלט אחרת על ידי ועד ההנהלה של הקיבוץ.
3.   בניית הבית ולקיחת ההלוואה תותנה בחתימת החבר על הסכם עם הקיבוץ המסדיר את בניית הבית ואת זכויות וחובות החבר במקרה של אי החזר ההלוואה.
4.      במקרה בו החבר לא יעמוד בהחזר ההלוואה, ובמקרה והחבר ו/או הקיבוץ יידרש לכך על ידי הבנק, יפנה החבר את דירתו שתשמש כמקור לפירעון ההלוואה.
5.      ועד ההנהלה יביא הצעה לאסיפה בנושא הפסקת מגוריו של חבר בביתו עקב אי עמידה בתשלומי ההלוואה, והשאלה האם ואיך משפיעה הפסקת המגורים על חברותו של החבר בקיבוץ.
6.      הבית הנבנה על ידי החברים הבונים, הוא הבית אשר ישוייך להם במסגרת שיוך הדירות הקנייני בשריד ובהתאם להחלטות הקיבוץ בעניין זה. שיוך הדירות לחברים הבונים ייעשה אך ורק בבית הנבנה על ידם ובמגרש עליו הוא בנוי. חבר שלא עמד בתנאי ההלוואה ו/או הפסיק את מגוריו בביתו מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי לשיוך דירות במגרש זה ו/או במגרש אחר. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות החברים בהתאם להחלטות הקיבוץ בעניין שיוך הדירות כלפי כלל החברים.
7.      חבר אשר יבקש לקבל מהבנק הלוואה לצורך בניית ביתו, יעבור מבדקי יכולת כלכלית על ידי גורם חיצוני שייקבע על ידי הקיבוץ. גובה ההלוואה שיוכל החבר לקחת יקבע על ידי הקיבוץ בהתחשב בתוצאות הבדיקה.
8.      הקיבוץ יפעל לכך שיתקיימו התנאים לקבלת הלוואה על ידי החברים הבונים מאת הבנקים, ככל שהדבר תלוי בו, אך אינו מתחייב כי תנאים אלה יתקיימו, לרבות הסרת שעבודים.
9.      החברים הבונים יהיו כפופים להחלטות הקיבוץ כלפי כלל החברים, ובכלל זה החלטות הקיבוץ בעניין שיוך הדירות.
 


+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...

Go Back  Print  Send Page

לייבסיטי - בניית אתרים